skip to Main Content

Gen.forsamling 13

Referat:

Ordinær generalforsamling 06.03.13.

Dagsorden

 1.       Valg af dirigent
 2.       Formandens beretning
 3.       Fremlæggelse af regnskabet
 4.       Fastlæggelse af kontingent
 5.       Valg
 6.       Indkomne forslag
 7.       Evt.

1. Ane Davidsen blev valgt som dirigent. Der er i år indkaldt via opslag på hjemmeside samt annonce i Frederiksværk Ugeblad. Da der ikke kunne fremvises en kopi af Frederiksværk Ugeblad som dokumentation, og da vedtægterne kræver 4 uger før og ligeledes at generalforsamlingen skal ligge sidste torsdag i februar, er den ikke lovligt indkaldt. Det besluttes at gennemføre generalforsamlingen.

2. Formanden nævnte den generelle forbedring af banerne, hvor bl.a. linerne var blevet langt bedre. Desuden blev der på en af banerne anlagt 2 minitennisbaner til brug for især de yngste juniorer.Der har været en stor tilgang af juniorer såvel i udendørs- som indendørsæsonen. Det har således været muligt at deltage i holdturnering i begge regi.Den helt store udfordring for klubben er at finde trænerkapacitet til juniorerne, da vi ellers enten risikere at give for dårlig undervisning, fordi holdene er for store eller stoppe for tilgangen.Klubmesterskabet har endnu en gang været præget af manglende tilslutning. Det blev i år pga. for få deltagere afviklet som cup.De tre formænd for tennisklubberne i Halsnæs har holdt møde.Frederiksværks udfordring er, at der er mange juniorer og 50+ medlemmer, men midtergruppen mangler. Den store tilgang af juniorer udfordrer desuden klubben på trænersiden.Hundested er præget af en dårlig økonomi samt markant medlemstilbagegang.Melby-Liseleje tennisklub er også præget af medlemstilbagegang samt dårligt vedligeholdte baner.Fra de fremmødte medlemmer var der rosende bemærkninger til banernes stand, at linerne var meget bedre og at minitennisbanerne var en god ide.Der gøres opmærksom på, at op- og nedlukning af banerne godt kan kommunikeres klarere ud end sidst.

3. Regnskabet aflægges. Der er stor ros til regnskabet fra revisoren. Der var ved sidste generalforsamling givet tilladelse til et merforbrug på 20.000, reelt blev underskuddet 4.000.Regnskabet blev godkendt.Budgettet fremlægges og godkendes.

4. Der er enighed om at fortsætte med uændret kontingent.

5. Bestyrelsen fortsætter uændret. Snezana Skrivanek fortsætter som suppleant. Ane Davidsen fortsætter som revisor. Niels Blach har funktionen som klubbens webmaster. Det fortsætter han med.

6. Intet

7. Formanden er blevet forespurgt om tenniscamp 2013. Det er besluttet i lighed med sidste år at afholde et endags arrangement i samarbejde med KM Sport.

I forbindelse med næste års generalforsamling er det besluttet at orientere medlemmerne om generalforsamlingen via:

 • Emails
 • Opslag på hjemmesiden
 • Annonce i Frederiksværk Ugeblad (4 uger før)
 • Bestyrelsen vil arbejde for at få registeret medlemmernes email-adresse, så det er muligt også at kommunikere ad den vej.

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen først og fremmest mhp. klubbens fremtid på anlægget ved Peder Falsters Vej. Et andet væsentligt punkt klubben ønsker at få drøftet med kommunen er de helt utidssvarende klubfaciliteter uden vand og el. Dette umuliggør afholdelse af en del sociale arrangementer. Derefter blev generalforsamlingen hævet.

Back To Top