skip to Main Content

Gen.forsamling 17

Generalforsamling

Frederiksværk Tennisklub

Frederiksværk Tennisklub indkalder
til ordinær generalforsamling torsdag d. 23. februar kl. 19.00 på Frederiksværk Vandrehjem
Husk at tilmelde dig af hensyn til Traktementet.Dagsorden i følge vedtægterne :

 § 9. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste torsdag i februar måned. Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Retmæssig adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab
 • Kassereren fremlægger budget
 • Fastlæggelse af kontingente.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor På valg er Ingolf Skov og Berbel Bruun Hansen. Begge ønsker genvalg.
  Valg af et ny bestyrelsesmedlem.
  Valg af suppleanter:
  På valg er Inge Beierholm og Jens Peder Pedersen. Begge ønsker genvalg.
  Valg af revisor:
  På valg er Ane Davidsen som også ønsker genvalg.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt Bestyrelsen ønsker at generalforsamlings drøfter klubbens fremtidig: Drift og placering.
  Bestyrelsen ønsker specifik en drøftelse af klubturnering og/eller halsnæsmesterskabet.
  Bestyrelsen ønsker specifik en drøftelse af frivillig hjælp til afholdelse af div. arrangementer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremtfem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. På foreningens hjemmeside lægges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

 

Klubben byder på en let anretning.
Hilsen
Bestyrelsen

Back To Top