skip to Main Content

Gen.forsamling 16

Referat af ordinær generalforsamling Frederiksværk Tennisklub d. 25. februar 2016

1: Valg af dirigent

Ane Davidsen bliver foreslået og bliver valgt.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen som lovlig varslet.

2: Formandens beretning

Formanden aflagde dernæst sin beretning

Efter to generalforsamlinger sidste år stod vi med en bestyrelse med tre nye ansigter og to gamle. En blanding af erfaring og nytænkning. Vi fik et godt samarbejde i gang og vi valgte at gøre nogle ting anderledes samt sætte nogle nye ting i gang. Alt sammen med det mål at gøre det mere attraktivt at være medlem i Frederiksværk tennisklub og dermed få flere medlemmer. Det er vi lykkes godt med. Forrige år var vi 73 medlemmer inkl. landliggere. Vi er nu 100 medlemmer + 22 landliggere + en stigning i indtægt i udlejning af baner. 0–18 år: 43, 19-59 år: 36, 60+: 21. Sagt på en anden måde 62 drenge/mænd og 38 piger/kvinder. En væsentlig faktor i vores stigning er selvfølgelig vores familiekontingent. Det har givet flere juniorer og flere forældre. Det er ikke altid hele børneflokken der har gået til træning eller alle forældre der har spillet så meget tennis. Men flere har spillet og det er dejligt! En del forældre har også været inde omkring senior træning for nybegyndere og let øvede, som vi kørte i maj og juni. Jeg mener, at der var 12 den gang der var flest. Så har vi gjort mere opmærksom på os Frederiksværk tennisklub. Vi havde fint besøg i foråret af borgmester samt kommunaldirektør. Besøg af idrætskonsulent og efterfølgende har vi (Berbel og Annette) søgt om et klubhus med moderne faciliteter, sådan noget som indlagt strøm, vand og kloak. Vi deler gerne faciliteterne med nogen, hvis vi kan finde nogen der vil lege med os under visse forudsætninger. Vores ansøgning ligger stadigvæk i venteposition. Berbel har sprøjtet ansøgninger ud til fonde og kommunen fra koste til slagmur. Vi fik betalt vores Klar parat tennis, hvor DGI var ude at have to tennisdage på Enghaveskolen og en dag på anlægget. Det gav også lidt medlemmer. Vi deltog i sundhedsugen på Nordtorvet med minitennis og flødebollekast. Flødebollerne var vist ikke så sunde. Vi deltog både forår og efterår i åbne træninger på Maglehøj. The Hessners samt andre har nævnt klubben i lokalsprøjten ind til flere gange. Så alt i alt er vi blevet set og hørt lidt mere det forgangne år. Også på rådhuset! Vi har intensiveret samarbejdet med de andre tennisklubber i Halsnæs. Vi har jo 50+ turneringen. I 2015 fik vi også et Halsnæsmesterskab. I seniorrækken deltog vi desværre kun i to finaler, men vi vandt dog dem begge. I Herredouble b-række samt den i mine øjne mest prestigefyldte række; herre single a-række, hvor Igor vandt en tæt kamp over formanden fra Hundested. I juniorrækken vandt vi alle fire rækker. Det hjalp selvfølgelig lidt på det, at der ikke var nogen fra Hundested eller Melby, der stillede op der! Så har vi gjort det officielt, det står på vores udmærkede hjemmeside Citat: ”Halsnæsaftalen: Medlemmer af Frederiksværk, Hundested og Melby tennisklubber kan spille gratis som gæst i en af de andre to klubber i udendørssæsonen, såfremt der spilles med et medlem af den pågældende klub”. Vi havde fælles annoncer i ugeposten i juli måned.Vi forsøger at følge lidt med tiden.
Tak til Niels for dit store arbejde med at modernisere vores hjemmeside. Den er bare blevet så meget bedre. Tag og tjek den lidt bedre ud, der er meget godt der. Man kan bl.a. søge sig en ny spillemakker!
Tak til Berbel for at få os på facebook. Gå gerne ind og ”like” den samt smid evt. et svedigt billede op af din makker.
Tak til Sussi for dit arbejde med at få mobile pay.
Jeg har nævnt lidt om vores aktiviteter. En meget vigtig aktivitet for os er klubbens juniortræning.Den har Frederik på 18 år kørt for os. I sommers havde han Mario som hjælpetræner. Der kom ca 12-15 til hver af hans to træninger. Det var lidt i overkanten, vi forsøgte derfor, at flytte nogen til en tredje time, men det lykkes ikke. Det var lidt i overkanten, men børnene hyggede sig. I vintersæsonen er der også 10-12 på begge hold. Fortsat lidt i overkanten uden hjælpetræner. Ud over den ugentlige seniortræning i foråret tilbød vi en totimers lektion i double taktik og teknik med en erfaren træner fra Farum. Her i starten af feb. tilbød vi tennisfitness, men måtte desværre aflyse grundet for få tilmeldte.
Tilbage i sep. Var der lørdagshygge tennis for seniorer, her med flot tilslutning. Tak til Inge og Sussi for et godt arrangement.
Så arbejder Berbel lidt på sponsorsiden. Vi har været med i Klubliv DK. Den er desværre død, så den får vi ikke noget ud af. Til gengæld kan du støtte Frederiksværk tennisklub ved at tanke hos
OK-benzin. Tjek hjemmesiden eller facebook ud og støt gerne. Det er ikke en ny ting her i klubben, at man anerkender det frivillige arbejde, men i bestyrelsen har vi talt om, at vi gerne ved denne lejlighed vil give nogle menige medlemmer et ekstra stort skulderklap og sige tak.
Vi har Niels som webmaster, der har fornyet vores hjemmeside til noget langt mere indbydende og brugbart. Du har tænkt godt og kreativt. Du har været hurtig til at lave ændringer og lægge nye
ting ud. Derudover har du været en god støtte til at lære vore kasserer regnskabssystemerne at kende. Ifølge Sussi har du haft en del arbejde med det. Et skulderklap, en tak og en flaske til dig.
Inge har trofast stået for vores tirsdags og torsdags tennis. Du har repræsenteret Frederiksværk i 50+ samt lavet et godt tilrettelagt lørdagshygge arrangement. Et skulderklap, en tak og en flaske til dig.
Leif og Jens Peder har stået for vedligehold af banerne. I har fået noget hjælp fra andre, men i to har lagt mange timers arbejde på at vores baner. I to gjorde forarbejdet til baneklargøringen, så vi slap flere tusinde kr. billigere. Leif du har desuden fungeret som vice-kasserer. Jeg har indtryk af, at Sussi af og til har uddelegeret nogle opgaver til dig. Jens Peder har desuden været klubbens mand ved Klar parat tennis arrangementerne med Enghaven. Et skulderklap, en tak og en flaske til Jer.
Michael har været med til at træne seniorerne. Han blev tilbudt løn men ville bare gerne have lidt rødvin for det, så det har han fået. Desuden var Michael med til at stå for Halsnæsmesterskaberne sammen med Michael fra Hundested. Et skulderklap og en tak til dig.
Os i Bestyrelsen synes jo egentlig også, at vi har gjort et godt stykke arbejde. Vores løn og tak er jo jeres stemmer, at I giver os lov til at bestemme en hel del, samt et gratis medlemskab. Der er dog en i bestyrelsen jeg gerne vil give et ekstra skulderklap. Dette er ikke noget vi har aftalt, dette står helt for egen beslutning. Er der én her i klubben, der har ydet en ekstraordinær indsats, så er det Sussi. Du påtog dig kasserertjansen, med et regnskabs system du ikke fandt logisk, fik det ændret til et bedre system og fik dig sat ind i det. Du har gjort klubhuset lidt mere indbydende, du har stået for arrangementer, du har haft kontakten med vandrehjemmet og fået skrabet nogle flere penge ind herfra. Du har hjulpet godt til med banevedligehold og så ikke mindst, så har du været nede og tale med folk og har haft fingeren en hel del på pulsen – været synlig i klubben + sikkert meget andet! Et skulderklap, en tak og en flaske til dig.
Formandens beretning er godkendt.

3: Kassereren fremlægger revideret regnskab.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med kommentarer. Herunder at baneklargøringen blev billigere end tidligere, idet klubben selv har stået for en del af den første klargøring. Forsyningsvirksomheden har betalt beløbet for 2014 tilbage, da de ikke har leveret ydelser i dette år grundet manglende adgang til anlægget. Endvidere er det aftalt, at der ikke betales uden for tennissæsonen. Overskud i år på 12.064,95 kr., dog er der inkluderet i dette beløb 1500 kr. fra kommunen, som skal benyttes i 2016 til integrationsprojektet. Regnskabet godkendes.

4: Kassereren fremlægger budget.

Kassereren forventer en medlemstilgang samt en forventet prisstigning på landliggerordningen. Har indregnet estimeret kontingent til old boys samt familiekontingent. Beløbene fra disse forventes brugt på juniortræning. Der er budgetteret med 500 kr. til forsikring til dækning af evt. tyveri af klubbens indestående i Handelsbanken. DGI er forespurgt vedr. forsikring af trænere m.v., som arbejder for klubben. DGI’s forsikring dækker umiddelbart dette. Kassereren undersøger sagen nøjere. Budgettet godkendt.

5: Fastlæggelse af kontingent

Junior og seniorkontingent er uændret: 425 og 850 kr. pr. sæson.

Familiekontingentet (prøveperiode i 2015) 2 voksne og et antal børn (indtil det 18. år) på samme helårsadresse i Halsnæs kommune 1250 kr. pr. sæson.

Landliggerne 280 voksne, juniorer 140 kr. pr. måned.

Old Boys 425 kr. pr. sæson (med begrænsning i brugen af banerne).

Opkrævning af 300 kr. i sommerkontingent for en ekstra træningsseance for juniorer. Ad notam.

Bestyrelsen er kontingentfri. Suppleanter og webmaster foreslås ligeledes kontingentfrie. Ad notam.

Kontingentfastsættelsen er vedtaget.

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Sussi Witthøft er på genvalg. Modtager genvalg.

Steen Hessner på valg – ønsker ikke genvalg.

Annette Holst Hessner på valg – ønsker ikke genvalg.

Leif Pedersen tager imod valg til bestyrelsen.

Jens Peder og Inge Beierholm vælges som suppleanter.

Bestyrelsen er selvsupplerende, hvis der viser sig en kandidat i løbet af sæsonen til den ledige bestyrelsespost.

Valg til revisor: Ane Davidsen modtager valg.

 

7: Behandling af indkomne forslag.

Ingen.

8: Evt.

Der er bliver spurgt til Multisport i for- og efterår på Magleblik. Formanden opfordrer deltagerne til at skrive et par ønsker ned hver især, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Back To Top