skip to Main Content

Gen.forsamling 16

Frederiksværk Tennisklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling.

Torsdag d. 25. februar kl. 19.00 på Frederiksværk Vandrehjem

Klubben byder på en let anretning.

Dagsorden ifølge vedtægterne §9, §10 og §11:

 § 9. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste torsdag i februar måned. Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Retmæssig adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 § 10. Dagsorden.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger revideret regnskab.
  • Kassereren fremlægger budget.
  • Fastlæggelse af kontingenter.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. På foreningens hjemmeside lægges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Back To Top