skip to Main Content

Gen.forsamling 15

Referat:

Ordinær generalforsamling 26.02.15

Dagsorden

  1.       Valg af dirigent
  2.       Formandens beretning
  3.       Fremlæggelse af regnskabet
  4.       Fastlæggelse af kontingent
  5.       Valg
  6.       Indkomne forslag
  7.       Evt.
1. Valg af dirigent: Ane Davidsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general-forsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning: Der har vedvarende været problemer med at skaffe kvalificerede trænere til juniorer de sidste 2 sæsoner. Det har desværre betydet et kraftigt fald af juniorer i klubben.På trods af klubbens store investering i nye nøgler til klubbens anlæg har der fortsat været hærværk. En del af problemet består i, at hegnet bliver klippet op, og at der dermed er fri adgang til anlægget. Der opstod et samarbejdsproblem i sommers mellem klubben og gymnasiet. Dette er nu bilagt.U-10 holdet vandt bronze i udendørssæsonen. Der blev etableret en turnering mellem Hundested og Frederiksværk Tennisklub, som endte med, at Frederiksværk vandt.Ingolf supplerede beretningen med at nævne, at Thomas i suveræn stil vandt årets klubmesterskab i herresingle. Derpå blev formandens beretning godkendt.

3. Kassereren fremlægger regnskab og budget for 2015: 2013 bød på store udfordringer med hærværk på anlægget. Det betød, at bestyrelsen besluttede, at nøgle- og låse skulle skiftes. Posten på budgettet for 2014 på kr. 16.344 afspejler dette. Som en positiv sidegevinst råder klubben nu over et nøglekartotek. Dette har tidligere manglet.Stormen Bodil lagde en del af hegnet ned, og kommunen gav ekstra støtte til udbedring af hegnet. I årene 2015-2016-2017 har kommunen bevilget 5 mio. kr. pr. år til klublivet i kommunen. Den nye bestyrelse kan overveje at søge puljen til f.eks. en slagmur. Der har desværre over hele linjen været et stort frafald: både på junior- og seniorsiden, desuden har der været færre landliggere. Der er forslag om at spare kontingenterne til SLTU og DGI. Da det betyder, at juniorerne ikke længere vil kunne deltage i turneringer, er der forståelse for, at dette ikke er en post, der kan spares væk. Der er accept af, at trænerudgiften skal nedbringes i forhold til den meget dyre trænerindsats, der var købt i 2014. Der er kommentarer til det budgetterede underskud for 2015 på 7.900 kr. Men da indtægterne er faldende og udgifter nogenlunde konstante er der ikke så mange knapper at dreje på. Der gøres dog opmærksom på, at den helt store udgift på 30.000 til klargøring af banerne hvert år kan nedbringes ved, at medlemmerne selv udfører en del af denne opgave. Regnskab og budget godkendes.
4. Fastlæggelse af nyt kontingent for 2015: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet qua den dårlige økonomi vender tilbage til 2013 niveauet og altså stiger med 50 kr. for seniorer til 850 og for juniorer fra 400 til 425 kr. Der argumenteres for uændret kontingentniveau, da man mener, at niveauet lokalt er lidt lavere.
Bestyrelsens forslag vedtages.
5. Valg af bestyrelse: Formand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem George Nastasijevic ønsker ikke genvalg. Steen og Annette Hessner ønsker at fortsætte, dog som menige bestyrelsesmedlemmer. Det lykkes ikke at finde nye medlemmer til bestyrelsen.
6. Indkomne forslag (om nedlæggelse af klubben): Thomas Hansen og Michael Jensen indvilgede i at varetage funktionerne som formand og kasserer frem til den ekstraordinære generalforsamling. Der indkaldes til denne indenfor den næste måned mhp. valg af ny bestyrelse alternativt nedlæggelse af klubben. Der er forslag om evt. fusion med Hundested Tennisklub, altså 1 klub, 1 bestyrelse men 2 anlæg + indendørs spilletid på Frederiksværk Gymnasium. Thomas Hansen kontakter HP-tennisanlæg mhp. at afvente udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling. Annette Hessner tager kontakt til repræsentant for DGI mhp. sparring af, hvordan bestyrelsesarbejdet fremadrettet kan organiseres.
7. Evt.: Intet.

 

Back To Top