skip to Main Content

Gen.forsamling 14

Referat:

Ordinær generalforsamling 27.2.14

Dagsorden

  1.       Valg af dirigent
  2.       Formandens beretning
  3.       Fremlæggelse af regnskabet
  4.       Fastlæggelse af kontingent
  5.       Valg
  6.       Indkomne forslag
  7.       Evt.

Til generalforsamling var der desværre kun mødt 7 personer op, heraf var de 4 fra bestyrelsen, en træner, en webmaster og en forældre. Efter indkaldelse både i den lokale avis samt 2 x indkaldelser på email er det skuffende, og desværre et meget godt billede af den meget lille interesse som medlemmerne udviser for klubbens ve og vel.

1. Valg af dirigent:Aftenens dirigent Niels Blach blev udpeget og enstemmigt valgt. Niels startede med at bekræfte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via avisannoncer samt mailindkaldelserne.  Dirigenten bemærkede desuden at der ikke var nogen indkomne forslag til dagsordenen.

2. Formandens beretning:Thomas Hansen oplyste at det har været et udfordrende år for tennisklubben – primært har klubben haft det svært på trænersiden. Det kan konstateres at der sidst på sæsonen var stoppet rigtig mange juniorer og da så også vintersæsonen er blevet ødelagt af en oversvømmet Gymnasiehal – så forventer vi kun at have cirka 50% af juniorafdelingen tilbage. Det er primært de små som har Ingolf Skov som træner samt kampholdet der stadig spiller og også træner ugentligt(i midlertidige haltider i Enghavehallen og Ølstedhallen).Klubben har ikke kunnet finde nogle juniortrænere til den nye sæson – selvom vi gentagne gange  har søgt og spurgt i andre klubber. Vi vil naturligvis løbende forsøge at finde juniortrænere også i 2014. Thomas har ikke tid til at træne flere hold end kampholdet og det må vi i klubben respektere.  Så i første omgang bliver 2014 uden juniortræner udover kampholdet og de små som Ingolf Skov træner.  Resten må spille indbyrdes eller med forældre – desværre kan vi ikke tilbyde nogen træning som det ser ud nu.Der har ikke været tenniscamp i 2013 pga. klubbens meget dårlige forhold med manglende toiletter. Hvis vi ikke formår at få ændret på vores klubhus i 2014 skal vi ikke forvente tenniscamp i 2014.Klubmesterskabet blev afholdt med succes i 2013 og vi håber at kunne lokke Melby og Hundested til i 2014 at holde et samlet Halsnæsmesterskab. Niels Blach er sat på Hundested Tennis og Thomas Hansen på Melby for at høre interessen for en fælles turnering.Tennisklubben har afholdt møde med Halsnæs Kommune omkring vores lejeaftale på tennisområdet. Lejeaftalen udløber ¼-2015 efter 20 års lejeperiode. Desuden har vi talt om klubbens ringe forhold med et klubhus uden hverken strøm, vand eller toilet.  Halsnæs Kommune kigger på muligheden for at vi i stedet kan få en skurvogn med strøm, vand og toilet – så vi afventer at høre retur fra Kommunen.  Til gengæld vil Halsnæs Kommune under ingen omstændigheder forlænge vores lejeaftale på området. Vi kan til nød få lov at anvende området hvis Halsnæs Kommune ikke har bedre ting at bruge området til. Så fra ¼ næste år er vi helt sikkert totalt overladt til Halsnæs Kommunes forgodtbefindende mht. om vi har både en klub og et tennisanlæg.Tennisbanerne har været bedre i 2013 end i de seneste mange år syntes flere af deltagerne. Så det er dejligt at nogle ligger mærke til at der er anvendt lidt ekstra midler og ressourcer på at få banerne lidt op i standard.  Men alle spillere skal blive bedre til at vedligeholde banerne. Det er ikke nok bare at feje banerne – huller og mærker skal repareres(grus på og trykkes) og banerne skal vandes så snart det er tørt på banerne.Den 27/4-2014 er der standerhejsning på anlægget kl. 10.00. Vi håber banerne er klar til at spille på allerede der.Ca. 40 meter hegn væltede i den første storm i slutningen af oktober 2013. Desværre koster det klubben ca. tkr. 27 at få udskiftet hegnet og Kommunen vil ikke give tilskud hertil.Bestyrelsen ønsker at der skiftes nøgler til anlægget. Bestyrelsen ønsker nye systemnøgler der ikke kan kopieres – både af hensyn til stigende hærværk på området, knallertkørsel på banerne og andre tåbeligheder. Det er de samme nøgler der har været anvendt i de seneste 15-20 år og vi aner ikke hvem der har adgang til anlægget. Desuden vil nye nøgler komme evt. gratisterne til livs. Udskiftning af låse og nye systemnøgler koster ca. tkr. 16 og vil blive gjort inden den nye sæson starter.  Klubben vil forlange depositum for den nye nøgle og føre nøglekartotek – således vi ved hvem der har nøgle til anlægget.

3. Regnskab:Kasserer Michael Jensen gennemgik regnskabet som på forhånd var revideret af vores revisor Ane Davidsen. Ane var desværre fraværende pga. skiferie. Regnskabet  udviser et mindre overskud på kr. 4354,- for 2013. Den primære årsag til overskuddet var færre udgifter til banevedligeholdelse og færre trænerudgifter. Egenkapitalen er ca. tkr. 76 i tennisklubben. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

3.1 Budget:Kasserer Michael Jensen fremlagde budget for 2014 som udviser et stort underskud på kr. 40.000,-. Underskuddet skyldes primært det nye hegn og de nye systemnøgler. Budgettet blev godkendt.

4. Kontingent-fastlæggelse:Det blev vedtaget at depositum for de nye systemnøgler skal være kr. 150,- for helårsmedlemmer og kr. 200,- for landliggere. Det højere depositum for landliggere for at give ekstra incitament til at aflevere nøglen når medlemskabet ophører – og landliggere bor typisk i Københavnsområdet så der skal lidt ekstra til.Kontingent for juniorer og studerende blev nedsat til kr. 400,- for 2014. Kontingent for seniorer blev nedsat til kr. 800,- for 2014.Kontingent for landliggere blev som tidligere kr. 220,- pr. måned for voksne og ½ pris for børn i 2014.

5. Valg: Hele bestyrelsen var på valg – men da ingen var interesseret i bestyrelsesposter blev bestyrelsen genvalgt for 2014. Thomas Hansen er formand, Michael Jensen er kasserer, George Nastasijevic, Steen & Annette Hessner er alle menige medlemmer.

6. Forslag:Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt: Ingen punkter herunder.

Referatet er udarbejdet af kasserer Michael Jensen den 28/2-2014.

 

Back To Top