skip to Main Content

Gen.forsamling 18

Referat af generalforsamling i Frederiksværk Tennisklub, torsdag den 23. februar 2017, kl 19.
Valg af dirigent:
Ane Davidsen blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt/offentliggjort 4 uger før generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen var lovlig.

Valg af referent:
Inge Beierholm

Formandens beretning:
Formanden berørte følgende punkter:

•Vi har været i dialog med politikerne og borgmesteren om tennisklubbens fremtidige placering. Sidste udmelding er, at politikerne i løbet af foråret vil tage stilling. Vi har fået lovning på, at der bliver indlagt strøm.
•Carl Toft har været træner for juniorerne, men der har desværre i løbet af sæsonen været frafald. Veteran træning i samarbejde med Paraplyen, betalt af kommunen, var en stor succes.
Seniortræning var de fleste også glade for.
Der afholdtes igen i år Klubmesterskaber. Herresingle: Thomas Hansen, Damesingle Miwa Kuwada, junior A: Frederik Horsten, junior B: Simon Kuwada.
Tre juniorer er blevet licensspillere, og Jonathan Skov var i finalen til Sjællandsmesterskaberne. Vores U14 hold blev puljevindere.
•Vi har bl.a. afholdt 50+ turnering med Melby, vinsmagning med tapas og Racketlon på gymnasiet, samt tennispizza for de unge.
•Vi har haft hædret månedens frivillige, som er en person, som har gjort en ekstra flot indsats for vores klub. Hæderen består i en flaske vin, samt et billede på hjemmesiden.
•Formanden opfordrede alle til at holde sig orienteret om tennisklubbens arrangementer via hjemmesiden og vores facebookside.

De tilstedeværende godkendte formandens beretning.
Hele formandsberetningen kan læses på Frederiksværk Tennisklubs hjemmeside.

Regnskab:
Sussi fremlagde det reviderede regnskab. Årets overskud er på 11.127,72 kr. Kontingentindtægterne er steget i forhold til 2016, men vi er også blevet flere medlemmer (167 medlemmer – heraf 61 medlemmer fra 0-18 år, hvilket udløser et øget aktivitetstilskud fra Halsnæs Kommune – samt 19 landliggermedlemskaber, i alt 186 medlemmer).
De største udgiftsposter er til baner/vedligehold/materialer samt til aflønning af trænere.
Der blev stillet spørgsmål til størrelsen af egenkapitalen, der var mindre i 2017, end i 2016 hvor vi havde et underskud.
Regnskabet blev godkendt, dog blev der taget forbehold for den oplyste egenkapital.
Revisoren har efterfølgende præciseret følgende:
På generalforsamlingen drøftedes egenkapitalen- formuleringen har været lidt uheldig fordi egenkapitalen består af saldo i banken primo plus eller minus overskud/underskud og i 2016 var det 39.752,74 minus 6.453,58 eller 33. 299,16 og for 2017 33299,16 plus 11127,72 eller 44.426,88
Kassereren og revisoren har er efterfølgende blevet enige om, at der fra de 44.426, 88 kr skal fratrækkes 817,45 kr for nedskrivning af nøgler, jævnfør note 6 i regnskabet = 817,45 kr, hvilket betyder at egenkapitalen pr 1/1-2018 er: 43.609,43 kr
Regnskabet kan læses på Frederiksværk Tennisklubs hjemmeside.

Ingolf informerede om, at Halsnæs Kommune har tilbudt at lægge strøm ind i klubhuset, hvilket bestyrelsen har takket ja til, idet bestyrelsen har opfattet det som et skridt i en positiv retning, og det åbner op for nogle muligheder. Det vides ikke, hvem der betaler for det fremtidige elforbrug, men vi betaler ikke for vores vandforbrug.
Der blev fra salen stillet spørgsmål til fornuften i dette tiltag, da vi ikke kender tennisklubbens fremtidige placering.

I budgettet indgår også udgifterne til et bookingsystem, som man kan tilgå via sin smartphone, samt et låsesystem/kodelås. Dette vil betyde, at nøgler skal returneres til kassereren inden den 31. juli 2018, hvis depositum skal tilbagebetales. Kodelås fungerer i Melby tennisklub. Det kan komme på tale at koden, som selvfølgelig er hemmelig, ændres i løbet af sæsonen. Dette vil bliver meddelt via mail. Der er nedsat en arbejdsgruppe (Niels, Sussi, Leif, Karen), som undersøger disse tiltag. Et nyt bookingsystem vil også lette kassererens arbejde.
Budgettet blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingenter:
Nedenstående let forhøjede kontingentsatser gældende for 2018 blev godkendt af de tilstedeværende:
Juniorer: 550 kr (sommer og vinter, inkl 1 times undervisning/uge i sommerhalvåret)
Seniorer: 900 kr (sommer og vinter)
Familie: 1400 kr (sommer og vinter, kun familier bosiddende i Halsnæs Kommune)
Veteraner: 550 kr (kun sommer indtil kl 15, ikke weekends, ikke helligdage, ikke vinter indendørs)
Junior ekstra træning: 350 kr / sommersæson
Senior ekstra træning: 500 kr / sommersæson
Studerende: 550 kr (unge under uddannelse op til 24 år)
Landligger, senior: 300 kr/måned
Landligger, junior: 150 kr/måned

Gymnasiet kan bruge banerne i forhold til deres idrætstimer.

Valg af bestyrelse
Sussi Witthøfft og Leif Pedersen var på valg og begge blev genvalgt.
Til den manglende bestyrelsespost valgtes Inge Beierholm.
Jens Peder Pedersen og Karen Sjelle valgtes som suppleanter.

Valg af revision
Ane Davidsen genvalgtes.

Indkomne forslag
Der var ikke fremsendt nogen forslag

Eventuelt
-Tennisnettet på gymnasiet tilhører gymnasiet, men det er ikke så godt. Ingolf kontakter gymnasiet.
-Bane 1 og bane 2 lægges sammen, så vi til sommer får 4 baner at spille på.
-Det blev foreslået, at der bliver anlagt en helårsbane, dette blev dog afvist, da Halsnæs Kommune endnu ikke har taget stilling til vores fremtidige beliggenhed.
-Det blev også foreslået, at døren på tennisbane 4 ud mod toiletterne kan åbnes/lukkes. Det har tidligere været en mulighed, men ofte glemte folk at låse døren, hvorfor den nu står permanent låst. Bestyrelsen lovede at genoverveje på næste bestyrelsesmøde.
-Nøglesystemet er besværligt at administrere, og nye nøgler koster mange penge. Derfor arbejder en gruppe nedsat af bestyrelsen på at finde den for os rigtige kodelås. Det er tanken, at tennishuset herefter står ulåst.
-Kodelåsen kan ikke udføre adgangskontrol, dvs man kan ikke kontrollere om f.eks. veteranerne spiller på de rigtige tidspunkter.
-Vi har skiftet Handelsbanken ud til Danske Bank, København, da dette er mere fordelagtigt.
-Det er ikke muligt at købe bolde i Frederiksværk Tennisklub, da administrationen vil blive for besværlig. Carl Toft, som fortsat vil være træner, sælger tennisketsjere og tennistøj, måske også bolde.
-KM sport giver 10% på sportsudstyr.
-Vi har haft et sponsorat fra OK-benzin, hvor tennisklubben får 5 øre/l tanket benzin og 200 kr/udstedt kort. Sponsoratet er stoppet, fordi for få medlemmer brugte det. Vi skal rent faktisk vokse med 10 personer/år. Måske var sponsoratet ikke kendt af klubbens medlemmer!
-Vi har i år tjent en del penge på salg af julekalendere. Det vil vi også forsøge os med til næste jul.
-Det blev foreslået, at der udarbejdes en velkomstmail til nye medlemmer, hvor klubbens regler og træningsmuligheder, samt diverse rabatter og sponsorater beskrives.
-Følgende træningsmuligheder tilbydes i 2018:

Torsdag  14-15 Veteraner  ved Carl

Mandag 16-18  øvede hold 1 ved Thomas

Torsdag 16-18 Let øvede hold 2 ved Carl

Torsdag 18-19 Seniorer ved Carl

Torsdag 19-20 Voksenintroduktion ved Ingolf og Michael

Tirsdag 16-17   Nybegyndere 12år+ ved Melina og Valdemar
Torsdag 18-19  Nybegyndere 12år+ ved Melina og Valdemar

Tirsdag 17-18   Nybegyndere 6-11 år ved Melina og Jonathan
Torsdag 17-18  Nybegyndere 6-11 år ved Melina og Jonathan

Det vil sige, at åben tennis bliver flyttet til mandage og onsdage fra kl 18-20

-For lige at repetere booking reglerne: Man kan booke 2 timer ad gangen, enten som 2 timer sammenlagt eller som 2 enkelte timer. Når det er afviklet, kan man bestille igen.

-Standerhejsning, søndag, den 29. april 2018
-Tennissportens dag, lørdag, den 5. maj 2018
25-03-2018

Back To Top