skip to Main Content

Indkaldelse

Frederiksværk Tennisklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 28.februar 2019 kl. 19.00 på Frederiksværk Vandrehjem.

Husk at tilmelde dig af hensyn til Traktementet.
Tilmelding til Sussi:  sussi@ftennis.dk eller tlf.: 28 90 93 97

Dagsorden i følge vedtægterne:
§ 9. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste torsdag i februar måned. Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Retmæssig adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 10. Dagsorden.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
· Valg af dirigent
· Formandens beretning
· Kassereren fremlægger revideret regnskab Regnskab kan ses her
· Kassereren fremlægger budget
· Fastlæggelse af kontingenter.
· Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
På valg er Berbel Hansen og Ingolf. Begge ønsker ikke genvalg. Valg af suppleanter: På valg er Karen Sjelle og Jens Peder Pedersen. Karen Sjelle ønsker genvalg.
Frederiksværk Tennisklub er en klub i en positiv udvikling. Der er kommet mange nye medlemmer til de seneste år, og der er udsigt til, at klubben kan få en brugsretsaftale for de nuværende baner. For at den positive udvikling kan fortsætte, er det af største nødvendighed, at nye kræfter giver en tjans i bestyrelsen. Nogle kan bidrage med noget, andre med noget andet og alle kan ikke bidrage med lige meget. Alle har noget at bidrage med – så meld dig med dit bidrag og vi kan fortsætte den positive udvikling. Vi mangler også en ny formand, så måske tænker du, at det kunne være spændende. Der vil være god støtte og opbakning fra resten af bestyrelsen, så hold dig ikke tilbage, selvom du fx ikke har erfaring med bestyrelsesarbejde.
Valg af revisor: På valg er Ane Davidsen som ikke ønsker genvalg.
· Behandling af indkomne forslag
· Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.
§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. På foreningens hjemmeside lægges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Klubben byder på en let anretning.
Hilsen Bestyrelsen

Back To Top