skip to Main Content

Gen.forsamling 18

Generalforsamling

Frederiksværk Tennisklub

Frederiksværk Tennisklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.00 på Frederiksværk Vandrehjem Husk at tilmelde dig af hensyn til Traktementet. Dagsorden i følge vedtægterne:

§ 9. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste torsdag i februar måned. Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Retmæssig adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

· Valg af dirigent

· Formandens beretning

· Kassereren fremlægger revideret regnskab

· Kassereren fremlægger budget

· Fastlæggelse af kontingenter.

· Ændring af låsesystem.

I forbindelse med at vi får strøm i vores klubhus, får vi nye muligheder. Nyt booking system samt kodelås forventes at være klar ved sæson start.

Derved har man som medlem mulighed for at få sit nøgledepositum udbetalt ved tilbagelevering af sin nøgle. Bestyrelsen ønsker, at d. 31/7 2018 skal være sidste mulighed for at få sit depositum udbetalt, og ønsker Generalforsamlingens godkendelse af dette.

· Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor På valg er Sussi Witthøfft og Leif Pedersen. Begge ønsker genvalg. Valg af et ny bestyrelsesmedlem. Valg af suppleanter: På valg er Inge Beierholm og Jens Peder Pedersen. Jens Peder Pedersen ønsker genvalg. Inge Beierholm stiller op til bestyrelsen.

Valg af revisor: På valg er Ane Davidsen som også ønsker genvalg.

· Behandling af indkomne forslag

· Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. På foreningens hjemmeside lægges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Klubben byder på en let anretning. Hilsen Bestyrelsen

Back To Top